ALKOHOLIZM PRACA LICENCJACKA PDF

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu .. poligrobulina, dysproteinemie nikotynizm i alkoholizm wzrost stenia fibrynogenu. Praca magisterska, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Alkoholizm i Narkomania , nr Górski S. obserwatora, Praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Ibidem, s Wietnamczykom przeszkadza też alkoholizm oraz.

Author: Yozshukora Kagarisar
Country: Mexico
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 11 August 2012
Pages: 56
PDF File Size: 1.13 Mb
ePub File Size: 18.40 Mb
ISBN: 207-7-61064-829-2
Downloads: 13196
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazilkree

Licenciacka naczyniwkowa przednia a. Zastosowanie podcigu gumowego na stop, zapobiega jej opadaniu oraz stabilizuje j w pozycji poredniej, powoduje zahamowanie dalszego rozcigania mini prostownikw i strzakowych co pozwala na zwikszenie wydolnoci chodu. W przypadku krwotoku wewntrzkomorowego rokowanie jest niekorzystne. Skutki i nastpstwa udaru Kada pkula mzgowa odpowiada za kontrole aktywnoci przeciwnej strony ciaa i dlatego uszkodzenie jednej strony mzgu pociga za sob upoledzenie przeciwlegej strony ciaa.

Wskazane jest, aby co jaki czas zmienia pozycj. Obie te fazy trwaj do okoo tygodni.

Wpływ problemów alkoholowych na funkcjonowanie rodziny

Powoduje to zaburzenie stabilnoci staww. Charakterystyczne s wskie, reagujce na wiato renice. Czste jest poraenie spojrzenia do bokw i orodkowe poraenie nerwu twarzowego. Psycholog definiuje i problemy poznawcze i zaburzenia emocjonalne oraz 71monitoruje ich popraw. Nastpnie wykonuje obrt w kierunku poraonego boku, wysuwa zdrowy bark do przodu i ukada rk na ku.

Wyjtkiem jest licebcjacka uszkodzenia obejmuje obszar ttnicy mzgu przedniej, gdzie chory od pocztku udaru wykazuje wiksze zaburzenia czynnoci ruchowej w koczynie dolnej ni w grnej. Dziki temu cz pacjentw po udarze powraca do sprawnoci.

Profilaktyka licenncjacka udarze mzgu. Profilaktyk w udarze mzgu mona podzieli na: Proces rehabilitacji powinien trwa, dopki obserwuje si obiektywny wskanik poprawy, tzn. Czynniki utrudniajce rehabilitacj30 4.

Ultrasonografiadopplerowskaopierasinazasadziezmianyczstocifalultrasonograficznych odbitych od obiektu znajdujcego si w ruchu, w tym przypadku od ciany ttnicego naczynia. licencjakca

  CARA TERNAK ULAT HONGKONG PDF

Powoduje to utrwalenie kalectwa. Cao metody ukierunkowana jest przede wszystkim na zwalczanie spastycznoci, ktra jest rdem zaburze czucia ruchu.

W celu utrzymania staej aktywnoci ruchowej koczyn zdrowych oraz zapewnienie prawidowej ruchomoci staww koczyn z niedowadem naley wykonywa przynajmniej razy w cigu dnia wiczenia bierne. The purpose of my work is to describe how alcohol affects the functioning of families and the meaning of the Commune Czorsztyn. Trening chodu mona rozpocz w porczach, po czym przej do chodzenia za pomoc czwrnoga lub laski okciowej.

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu – [DOC Document]

Proprioceptywne torowanie nerwowo-miniowe PNF PNF proprioceptive neuromuscular facilitation to jedna z najstarszych metod rehabilitacyjnych opartych na podou neurofizjologicznym. Rehabilitacja stanowi czynny i cigy proces, ktry zaczyna si wraz z rozpoczciem hospitalizacji i trwa rwnie po powrocie pacjenta do domu. Rol fizjoterapeuty jest denie do uzyskania maksymalnej poprawy sprawnoci ruchowej, zdolnoci do samodzielnego poruszania si i redukcji wzmoonego napicia miniowego.

Bdy w rehabilitacji64 Rozdzia V. Brak motywacji, silny stres, niepokj, depresja chorego, zaburzenia funkcji poznawczych i zaburzenia mowy stanowi problem z ktrym trzeba si upora. Kady osignity postp podnosi morale.

Przy wykonywaniu ruchw biernych terapeuta wyczuwa wyrany opr niewiadomie stawiany przez chorego. Typowy wzorzec skurczowy prowadzcy do znacznej spastycznoci: Aby podtrzyma bezwadna rk mona zastosowa temblak z zaczepem stabilizujcym.

Poniewa ssiadujce minie s najczciej unerwiane z tego samego poziomu, dlatego maksymalne pobudzanie danej grupy miniowej umoliwia zwikszanie aktywacji mini o podobnej funkcji. Aby przewrci pacjenta na stron sprawn, naley pomc mu zgi staw kolanowy nogi poraonej, jednoczenie podtrzymujc wycignita w przd poraon rk i dokona obrotu, trzymajc go w okolicy opatki po stronie poraonej.

Przy jakichkolwiek ruchach czynnych wykonywanych przez chorego, koczyny sprawiaj wraenie alkohooizm i utrudniaj ruch. Osoba po przebytym udarze musi nauczy si ubiera i rozbiera, my si i spoywa posiki oraz dba o higien osobist.

  BACH PEDAL EXERCITIUM PDF

Mog one w pniejszym czasie ustpi lub zmniejszy si, ale najczciej pozostaj.

Objawy ogniskowe zale od umiejscowienia zatoru. Ocena wybranych funkcji poznawczych u ofiar przemocy domowej. Niestety zdarzaj si przypadki, e chory nigdy nie wraca do penej sprawnoci. Dalszy przebieg choroby jest trudny do przewidzenia. Zazwyczaj jedna z koczyn jest bardziej poraona lub upoledzona ruchowo ni druga.

I am currently a social worker at the Social Welfare Centre in Maniowy and have been at this job for the past five years. Trwae problemy z komunikacj maj duy wpyw na czynny udzia chorego w rehabilitacji i w yciu codziennym, w kontaktowaniu si z rodzin i opiekunami.

Wpływ problemów alkoholowych na funkcjonowanie rodziny

Znaczny odsetek pacjentw pozostaje w rnym stopniu niepenosprawnoci. Dla najbliszej rodziny jest to znowu praktyczny test wiadomoci w zakresie pomocy i opieki. Zmiany te w koczynach grnych przebiegaj inaczej ni w koczynach dolnych. Chory dotknity udarem zdrow rk moe, take wykonywa wiczenia w pozostaych stawach koczyny grnej.

Rehabilitacja to co wicej ni tylko usprawnianie sprawnoci ruchowej i poprawa funkcji osoby niepenosprawnej. W jego skad wchodz: Poraenie lub niedowad poowiczy dotyczy koczyny grnej i dolnej po tej samej stronie ciaa. References Publications referenced by this paper. Pionizacje alkouolizm, ktra polega na stopniowym przechodzeniu chorego z pozycji lecej do psiedzcej poprzez dodatkowe poduszki lub podwyszenie dogowowe czci ka i siedzcej siad paski.